Общи условия за участие във Facebook и Instagram игра на Ядките

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта , която е организирана от МС-22 ООД (наричани поотделно „Организатора“).

І. Описание на играта, условия за участие

1.            Играта  се провежда на Facebook и Instagram страницата https://www.facebook.com/yadkite/ www.instagram.com/yadkite/ в периода от 29.01.2019 г. (18:00 ч.) до 15.02.2019 г. (19:00 ч.) („Период на играта“) на територията на Република България.

2.            В играта могат да участват само дееспособни лица, навършили 18 години. Участието в играта не изисква покупка.

3.            За да вземат участие в играта, участниците трябва да:

3.1 Във Facebook:

ПОСЛЕДВТ страницата на Магазин Ядките
Споделят публикация на Организатора
КОМЕНТИРАТ И ОТБЕЛЕЖАТ / тагнат/ приятел в коментар под поста на Организатора от 29.01.2019 г. (18:00 ч.) до 15.02.2019г. (19:00 ч.)

3.2 В Instagram:

ПОСЛЕДВT страницата на Магазин Ядките @yadkite
КОМЕНТИРАТ публикация на Организатора, ОТБЕЛЕЖАТ / тагнат/ приятел в коментар под поста на Организатора от 29.01.2019 г. (18:00 ч.) до 15.02.2019г. (19:00 ч.)

II. Определяне на победителите

4.            Всички участници, които отговарят на условията за участие и са изпълнили изискванията, посочени в т.3. на Раздел І от настоящите Общи условия, ще участват за общо 2 (две) награди – компелкт с обеци. Двамата победители („Победители”) ще бъдат определени на томболен принцип, на 16.02.2019

ІIІ. Награди, получаване на наградите

5.            Всеки от Победителите, определени по реда на Раздел ІІ от настоящите Общи условия има право да получи спечелената награда.

6.            Победителите ще бъдат обявени от Организаторите с пост на Facebook страницата за Facebook играта и като коментар към публикацията в Instagram страницата  на 16.02.2019 г., като всеки от Победителите е длъжен да посочи телефон и адрес в лично съобщение към Магазин Ядките, за да му бъде доставена наградата.

7.            Победителят трябва да потвърди чрез лично съобщение към Магазин Ядките желанието си да получи наградата в 7 дневен срок от уведомяването или до 23/02/2019г.вкл. . Ако победителят откаже да приеме наградата, съответно не потвърди желанието си за нейното получаване в срок до 23/02/2019г . или не осъществи контакт с Организаторите чрез лично съобщение в срок до
23/02/2019г. , наградата остава в полза на организатора и победителя губи право и претенция за нейното получаване или нейната равностойност. По преценка на организатора наградата може да бъде предоставена на друго лице.

8.            Победителят няма право да иска, съответно да получи паричната равностойност на наградата.

9.         Наградите се изпращат на Победителите на посочените от тях адреси на куриерска фирма с която работи Организатора. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес като заплаща стойността на доставката до неговия адрес. Участника има право да избере друг куриер за доставка на наградата, в този случай разходите по доставка са за негова сметка. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия нямат право да получат награда.

ІV. Съгласие с Общите условия

10.         Чрез коментиране на публикацията за участието в играта в страниците на Магазин Ядките, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите им и се задължава да ги спазва.

V. Промени в Общите условия

11.         С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

12.         Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват в официалния сайт на Магазин ЯДКИТЕ yadkite.com

13.         Организаторът прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на лично съобщение до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

VI. Права върху интелектуална собственост

14.         Всички Участници, с регистрацията си за участие, изрично се съгласяват, че техни лични данни, включително, но без да се ограничава до техен образ, глас, имена (потребителски имена) и изявления, могат да се използват безвъзмездно от Организатора за целите на настоящата игра, в това число да се публикуват в интернет и във Facebook/Instagram страницата имената (потребителски имена на участниците) и изявления на участниците и да се ползват за популяризиране на играта, както и продуктите на Организатора.

15.         Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител.

VIІ. Ограничаване на отговорността

16.         С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло по негово желание и на негова отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено от Организатора.

17.         Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите, извън контрола на Организатора.

18.         Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Facebook или Instagram страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

19.         Чрез участието си в играта, Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до Facebook страницата https://www.facebook.com/yadkite/ и Instagram страницата https://www.instagram.com/yadkite/ , които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

20.         Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

VIІІ. Временни санкции

21.         Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез премахване на публикуван от последния пост/текст.

22.         В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта.

23.         Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът може да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали да послужат за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

IX. Обезщетения

24.         Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за претърпените вреди и пропуснати ползи, включително за наложени санкции, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта, в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

Х. Други условия

25.         Ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия в тяхната цялост. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

26.         За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

27.         Всички разходи свързани с участието на Участника  играта, като достъп до Интернет мрежата и др. освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

28.         Всички спорове между страните се решават в духа на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд в град Хасково.

29.         В играта нямат право да участват служители на МС 22 ООД и членове на техните семейства.

Тези Общи условия са приети на 25.01.2019 г.