УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО от 18/10/2021г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от МС-22 ООД

Уважаеми клиенти и партньори,

с настоящето Ви уведомяваме за настъпилата промяна на адреса на фирмата и промяна на правната форма. Считано то 18/10/2021г. правната форма на МС-22 се променя на МС-22 ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност), адреса на фирмата е променен на гр. Хасково ул. Кюстенджа 16.

Актуалното състояние на фирмата може да проверите и в търговския регистър.

Моля да внесете необходимите промени и във вашите регистри относно бъдещ документооборот.

Управител:   Севинч Якуб

МС – 22 ЕООД       

Гр. Хасково           

Ул. Кюстенджа 16

ЕИК: 202266425